ការបរិច្ចាគ

សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​ពិចារណា​ជូន​អំណោយ​មួយ​សម្រាប់​គាំទ្រ​ដល់​ពួក​យើង ។ យើង​ខ្ញុំ​សូម​សន្យា​ផ្តល់​គុណ​តម្លៃ​ចំពោះ​ជំនឿ​ទុក​ចិត្ត​របស់​លោក​អ្នក ហើយ​និង​ប្រើ​ប្រាស់​ការបរិច្ចាគ​របស់​លោក​អ្នក ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ខ្ពស់​បំផុត​ជូន​ចំពោះ​អ្នក​ទទួល​ផល​របស់​យើង ។

ការបរិច្ចាគ​របស់​សាជីវកម្ម

ទំនាក់ទំនង​រវាង​សាជីវកម្ម មាន​សារៈ​សំខាន់​ណាស់ ចំពោះ​មូលនិធិ​អេស៊ីលីដា-ចារឌីន​សម្រាប់​ការ​អប់រំ ។ ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ មាន​ដៃគូ​ល្អៗ​មួយ​ចំនួន ផ្តល់​មូលនិធិ​ចាំ​បាច់​ដល់​កម្មវិធី​របស់​យើង​ខ្ញុំ ។ ការបរិច្ចាគ​របស់​សាជីវកម្ម អនុញ្ញាត​ឱ្យ​យើង​ខ្ញុំ​បង្កើន​មូលនិធិ​បាន​ច្រើន ដើម្បី​គាំទ្រ​កុមារ​ដែល​ជួប​ការ​លំបាក នៅ​ទូទាំង​តំបន់​គោលដៅ​របស់​យើង​ខ្ញុំ ។

សូម​ទាក់​ទង​តាម​រយៈ​អ៊ីម៉ែល ៖ ឬ​ទូរស័ព្ទ​លេខ ៖ ០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩

ការបរិច្ចាគ​របស់​បុគ្គល

សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​ជ្រើស​រើស​ក្នុង​ការគាំទ្រ​ដល់​ការងារ​របស់​មូលនិធិ​អេស៊ីលីដា-ចារឌីន​សម្រាប់​ការ​អប់រំ (AJF) ។ លោក​អ្នក​អាច​បរិច្ចាគ​ឥឡូវ​នេះ តាម​រយៈ ៖

 »  ការបរិច្ចាគ
អំពីអង្គការ   គម្រោង   ការបរិច្ចាគ   ទំនាកទំនង   ព័ត៌មាន